close Haurum sogn


1493542800
2. s. e. påske
åske


1495702800
Kr. Himmelfarts dag
2017-05-25 11:00:00


1496338200
Sommersang og Voxenkor
2017-06-01 19:30:00

close Koncert med Kaare Norge

i Granslev Kirke onsdag den 7. oktober kl. 19.00

Kaare Norge er en dansk klassisk guitarist. Han er uddannet på Det Jyske Musikkonservatorium i 1988, og den klassiske musiks både kendte og ukendte værker er at finde på hans repertoire, der også inkluderer populær- og folkemusik. Kaare Norge har gennem sin lange karriere udgivet 23 album – det sidste album med musik af Carl Nielsen.

Der vil være gratis adgang til koncerten, men for ikke at køre forgæves til en overfyldt kirke, kan man med fordel bestille billetter hos menighedsformand Kirsten Larsen: Tlf. 86 96 44 97, mobil 30 34 27 95 eller evt. pr. mail: vm30@privat.dk

close Sognedag

Søndag 25. okt. 2015 kl. 11.00 i Haurum Kirke

Den årlige søndag, hvor alle 4 sogne sætter hinanden stævne et sted. Dagen indledes med festgudstjeneste i Haurum Kirke, derefter bydes på frokost i Haurum Forsamlingshus samt underholdning ved 

sognepræst Thomas Frøkjær, Skivholme med foredraget ”Tak for’ed! – en hyldest til originalerne”

 

Foredraget vil forme sig som en rejse tilbage i tiden til forfatterens barndomsland. Historierne vil kalde minder frem for tilhørerne af noget de har set og oplevet og glædet sig over. - Og af herlige mennesker, de har mødt og kendt – fra dengang før verden fik fart på.

Historierne fortælles med begejstring, frimodighed og ud af stor taknemlighed. – Og ikke mindst med glimt i øjet og smil på læben. Det er hensigten både at oplyse og vække til eftertænksomhed, men bestemt også at der skal være noget at grine af og smile af.

Tilmelding senest onsdag den 21. okt. til

Jonna: tlf. 86 96 22 06, sms: 51 78 98 63, mail: jonna@granum.dk,

Inge: tlf. 86 96 44 86, sms: 40 62 99 74, mail: ingejakobsen@hotmail.dk eller

Grethe: tlf. 86 96 41 56, sms: 50 21 24 85, mail: gretheg@dukamail.dk

Alle nuværende og tidligere beboere i sognene er hjerteligt velkomne til en festlig og fornøjelig dag!

close BABYSALMESANG I SALL KIRKE

Start tirsdag den 6. oktober 2015 kl. 12.30

Tilbuddet er gratis og for alle småbørn i alderen 0 - 12 måneder samt deres mor/far eller bedsteforælder.

Tilmelding til Bodil Koch Nielsen 40 42 68 75 eller 86 96 91 72 eller frijsendal@post.tele.dk 

efter først til mølle princippet, da der kan være max. 10 på holdet.

Underviser er Vibeke Graf Skou. Efter undervisningen serveres kaffe/the.

Alle er hjerteligt velkomne - arrangør: Sall menighedsråd
 

Lidt om Sall kirke

Lars Helbo |

2011-11/100_0477.jpg

Som de fleste andre middelalderkirker havde Sall kirke oprindeligt to indgange til mænd og kvinder på hhv, syd- og nordsiden af skibet. Her i Sall er sydportalen særdeles velbevaret, selv om indgangen er muret til. Den rundbuede syddør har to par frisøjler med menneske- og dyrefigurer samt bladornamenter på fodstykker og kapitæler. Ved dens vestside findes en billedkvader med udhugget dyrefigur.

Nordportalen har kun bevaret sin tærskelsten med søjlebaser og en karmsten.

2011-11/122-9024.jpg

Det senmiddelalderlige tårn i munkesten er blevet restaureret i nyere tid og har fået rundbuede blændinger på gavlen. Tårnet har på sydsiden en tilmuret, fladbuet dør. Frem til slutningen af 1800-tallet var det forsynet med kamgavle.

Ved restaureringen i 1854 udskiftede man skibets små romanske vinduer med fem større jernvinduer. Ved samme lejlighed blev stolestaderne fornyet og overalt blev der lagt gulv med ottekantede fliser. Altertavle og prædikestol blev ligeledes fornyet. Den gamle altertavle overflyttedes til Skjød Kirke.

Ved en restaurering i 1873 blev granitkvaderne på sydsiden delvis omsat. Murene blev fornyet med murstensgesimser og murstensovergavle. Tårnrummet indrettedes til forhal og fik dør mod vest, medens et våbenhus mod syd blev nedbrudt. Alle tagene blev belagt med skifer. I skib og kor blev opsat kassettelofter.

2013-02/IMG_0448.jpg

Den prægtige altertavle er kirkens klenodie. Et rigt billedskærerarbejde i renaissancestil, der er udført med fire joniske søjler og reliefskæringer. I storfeltet ses nadveren. I topstykket korsfæstelsen. Desuden ses evangelister og engle på sidefløjene. Altertavlen, der i 1909 igen kom tilbage til kirken, er skænket af Laurids Ebbesen (Udsen) og hustru til hovedgården Tulstrup i Sall Sogn. Den bærer begges våbenskjold samt årstallet 1635. Altertavlen er restaureret i 1942.

De store, smukke og kraftige alterstager fra 1600-tallet menes skænket af Frijsenborg.

2011-11/100_3077.jpg

Prædikestolen, der blev fornyet ved den store istandsættelse i 1850'erne, er udført i nygotisk stil. Den blev ved opstillingen bygget frem i kirken. I 1907 anmodede menighedsrådet om at få prædikestolen flyttet ind til væggen »så den ikke borttager synet af alteret«.

 

Den romanske døbefont har udhuggede mandshoveder, løver og korslam. Fonten kom fra Søbygård til Sall i 1904.

2011-11/100_3090.jpg

I 2004/5 blev kirken grundlæggende renoveret og istandsat. De indvendige vægge blev pudset om og kalket. Der blev lagt trægulv under stolestaderne samt nyt teglgulv i midtergangen. Alle varme- og elinstallationer blev skiftet ud. Kirken fremstår herefter som særdeles velholdt og danner et flot centrum i byen.

 

2011-11/100_3081.jpg

I forbindelse med restaureringen blev der indvendigt i korbuen fundet og afdækket kalkmalerier. Kalkmalerierne stammer fra begyndelsen af 1500-tallet. Der findes formentlig tilsvarende kalkmalerier i store dele af kirken; men ved restaureringen i 1873 blev hele skibet og koret skalmuret indvendigt, og hvis der er kalkmalerier andre steder, er de skjult bag denne skalmur.

 

2011-11/100_3078_1.jpg

Kirken har hele to orgler, som begge står på pulpituret i skibets vestende over indgangsdøren. Det ene orgel er et pibeorgel fra firmaet F. Nielsen i Aarhus. Det er bygget i 1893. Det er i udmærket stand, men meget beskedent, idet det kun har et manual med fire oktaver og fire stemmer (Bourdon 16, Principal 8, Gedakt 8 og Oktav 4).

Det andet orgel er et hybrakustisk orgel fra firmaet Skandinavisk Orgelcentrum. Det er bygget i 2008 og har 2 x 19 stemmer.