.
Orienteringsmøde

Koncert
... et sogn i Folkekirken Til forsiden

Lidt om Sall kirke

Som de fleste andre middelalderkirker havde Sall kirke oprindeligt to indgange til mænd og kvinder på hhv, syd- og nordsiden af skibet. Her i Sall er sydportalen særdeles velbevaret, selv om indgangen er muret til. Den rundbuede syddør har to par frisøjler med menneske- og dyrefigurer samt bladornamenter på fodstykker og kapitæler. Ved dens vestside findes en billedkvader med udhugget dyrefigur. Nordportalen har kun bevaret sin tærskelsten med søjlebaser og en karmsten.

Det senmiddelalderlige tårn i munkesten er blevet restaureret i nyere tid og har fået rundbuede blændinger på gavlen. Tårnet har på sydsiden en tilmuret, fladbuet dør. Frem til slutningen af 1800-tallet var det forsynet med kamgavle.

Ved restaureringen i 1854 udskiftede man skibets små romanske vinduer med fem større jernvinduer. Ved samme lejlighed blev stolestaderne fornyet og overalt blev der lagt gulv med ottekantede fliser. Altertavle og prædikestol blev ligeledes fornyet. Den gamle altertavle overflyttedes til Skjød Kirke.

Ved en restaurering i 1873 blev granitkvaderne på sydsiden delvis omsat. Murene blev fornyet med murstensgesimser og murstensovergavle. Tårnrummet indrettedes til forhal og fik dør mod vest, medens et våbenhus mod syd blev nedbrudt. Alle tagene blev belagt med skifer. I skib og kor blev opsat kassettelofter.

Den prægtige altertavle er kirkens klenodie. Et rigt billedskærerarbejde i renaissancestil, der er udført med fire joniske søjler og reliefskæringer. I storfeltet ses nadveren. I topstykket korsfæstelsen. Desuden ses evangelister og engle på sidefløjene. Altertavlen, der i 1909 igen kom tilbage til kirken, er skænket af Laurids Ebbesen (Udsen) og hustru til hovedgården Tulstrup i Sall Sogn. Den bærer begges våbenskjold samt årstallet 1635. Altertavlen er restaureret i 1942.

De store, smukke og kraftige alterstager fra 1600-tallet menes skænket af Frijsenborg.

Prædikestolen, der blev fornyet ved den store istandsættelse i 1850-erne, er udført i nygotisk stil. Den blev ved opstillingen bygget frem i kirken. I 1907 anmodede menighedsrådet om at få prædikestolen flyttet ind til væggen »så den ikke borttager synet af alteret«.

Den romanske døbefont har udhuggede mandshoveder, løver og korslam. Fonten kom fra Søbygård til Sall i 1904.

I 2004/5 blev kirken grundlæggende renoveret og istandsat. De indvendige vægge blev pudset om og kalket. Der blev lagt trægulv under stolestaderne samt nyt teglgulv i midtergangen. Alle varme- og elinstallationer blev skiftet ud. Kirken fremstår herefter som særdeles velholdt og danner et flot centrum i byen.

I forbindelse med restaureringen blev der indvendigt i korbuen fundet og afdækket kalkmalerier. Kalkmalerierne stammer fra begyndelsen af 1500-tallet. Der findes formentlig tilsvarende kalkmalerier i store dele af kirken; men ved restaureringen i 1873 blev hele skibet og koret skalmuret indvendigt, og hvis der er kalkmalerier andre steder, er de skjult bag denne skalmur.

Kirken har hele to orgler, som begge står på pulpituret i skibets vestende over indgangsdøren. Det ene orgel er et pibeorgel fra firmaet F. Nielsen i Aarhus. Det er bygget i 1893. Det er i udmærket stand, men meget beskedent, idet det kun har et manual med fire oktaver og fire stemmer (Bourdon 16, Principal 8, Gedakt 8 og Oktav 4).

Det andet orgel er et hybrakustisk orgel fra firmaet Skandinavisk Orgelcentrum. Det er bygget i 2008 og har 2 x 19 stemmer.